Fakultetsstyret 2013-2014: Kandidatane

05. – 10. juni er det valg av studentrepresentantar til Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet. Nominasjonsfristen gjekk ut 14. mai og det stiller seks kandidatar til val.

Leiar i HSU, som sit i fakultetsstyret, men ikkje tar attval, har bedt kandidatane om å presentera seg sjølv. Alle kandidatane fekk fyljande spørsmål:

  • Kvifor er du skikka til vervet?
  • Kva ynskjer du å oppnå i vervet?
  • Kva er den viktigaste saka?

Under finn du svara til alle kandidatane. Når du har bestemt deg trykker du her for å røysta.

Joachim Å. Kvamme
Bachelorgrad i filosofi

Jeg kom til Bergen for et år siden, og har vært aktiv i studentmiljøet både som skjenker i Det Akademiske Kvarter og som skuespiller i studentteateret Immaturus. Jeg har aldri tatt del i elev eller studentdemokrati tidligere, men jeg er opptatt av at fakultetet skal styres på en måte som kommer studentene til gode. Som studentrepresentant tror jeg at jeg kan være et godt talerør for studentene.

Ettersom jeg ikke har kjennskap til den praktiske siden ved hvordan styret fungerer kan jeg ikke si med sikkerhet hva jeg ønsker å oppnå. Hovedsakelig vil jeg følge den sosialistiske mantraen ”tjen folket!”, med HF-studentene kastet inn i rollen som ’folket’.

Det viktigste for meg er at studentene får en god studiehverdag, og et godt læringsmiljø.

Jeg synes du skal stemme på meg fordi jeg har lyst til å sitte i styret, vil det beste for fakultetet, og kan gjøre en god jobb.

Linnea Reitan Jensen
23 år
Master i teatervitenskap

Jeg har vært medlem av fakultetsstyret i ett år nå, og ønsker veldig gjerne en periode til for å kunne gjøre en enda bedre innsats. Jeg er også med i Humanistisk studentutvalg, og har i to år vært organisasjonssekretær der. Der har jeg blant annet hatt ansvaret for økonomien. I tillegg har jeg vært teatersjef i Studentteateret Immaturus i ett år, fra våren 2012 til våren 2013.
Som person er jeg ikke redd for å si i fra når jeg mener ting er feil eller merkelig, og jeg stiller godt forberedt til møtene.

Jeg ønsker å være en sterk stemme i fakultetsstyret, og å være en god stemme for studentene i alle saker. Jeg vil sørge for at saker blir ordentlig behandlet, og ikke bare presset gjennom, og at alle stemmer blir hørt.

Dette året har vi jobbet med omorganisering av bachelorgraden i fakultetsstyret, det har vært mye fram og tilbake, og jeg vil sørge for at saken blir behandlet riktig og grundig før endringene blir innført. Det å omorganisere bachelorgraden er utfordrende, og jeg mener det er viktig at den nåværende bachelorgraden blir evaluert før vi gjør noen store endringer. Det er også viktig at studentene blir hørt, både fagutvalg, instituttutvalg og studentutvalg før avgjørelser blir tatt.

Mikkel A. Eriksen
23 år
Master i historie

Etter et år i fakultetsstyret føler jeg at jeg har fått kompetanse og innsikt til å representere studentene på HF på en god måte i en periode til. Jeg har god erfaring med hva som rører seg på HF fra før, ikke minst blant studentene. Jeg er en person som liker å engasjere meg, og har etterhvert hatt flere verv på HF, blant annet som leder for Ad fontes og medlem av Humanistisk studentutvalg, og tidligere medlem i diverse råd og utvalg. Jeg er lett å få kontakt med, og håper å være en person studenter og studentorganisasjoner kan ta kontakt med i relevante saker.

Med et helt nytt fakultetsstyre (hele styret inkludert dekanatet skiftes ut i dette valget) vil det være viktig å representere studentene på en god og tydelig måte helt fra begynnelsen, i og med at det kommer nye representanter fra de andre gruppene på fakultetet. Jeg håper jeg får muligheten til å videreføre den gode tradisjonen som jeg har vært så heldig å være en del av, med godt samarbeid, gode diskusjoner, og en situasjon der våre meninger som studentrepresentanter har hatt avgjørende betydning i saker som har angått studenter. Jeg ønsker også å fortsette å bidra så mye jeg kan i HSU.

Saken der viktigheten av en tydelig studentstemme har kommet tydeligst til uttrykk, og som vil ha stor betydning for fremtidige studenter på HF, er saken om omstrukturering av bachelorgraden og førstesemesterstudiene ved HF. Det har tidligere vært fremmet konkrete forslag fra dekanatet som ble nedstemt i fakultetsstyret etter en diskusjon der vi som studentrepresentanter kjempet hardt imot, fordi den ikke ville gagne studentene på HF. Det ble derfor bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skal evaluere ordningen, og det videre arbeidet med dette er noe jeg er svært opptatt av.

Hvis du ønsker noen med bred kompetanse og erfaring fra HF, samt en videreføring av den erfaringen jeg har fra fakultetsstyret fra tidligere, så hadde det vært hyggelig om du ville stemme på meg!

Svein-Ingar Elvik
25 år
Studium: Bachelorgrad i historie og religionsvitskap, årsstudium i engelsk samt poststudierett. 

Eg har studert ved HF i 7 år og er veldig engasjert og opptatt av at fakultetet skal bli så bra som mogleg, både sosialt og fagleg. Vidare er eg hardtarbeidande, ærleg, og ikkje redd for å seie det eg meiner.
Eg har lyst til å få inn meir varierte og betre undervisningsformer der det er mogleg. Har og lyst til å jobbe for at det skal bli meir tverfagelegheit på fakultetet, trur at forskjellige fagområder har mykje å lære av kvarandre. Ynskjer og at sikkerheten rundt HF og høyden generelt skal bli mykje betre. Det er og viktig at evalueringane som blir gjort av fag blir brukt og at dei får konsekvensar.

Det viktigaste for meg er at undervisninga blir betre og meir variert. Det kan vere utruleg demotiverande og sitte i store forelesningssaler med ein foreleser som ikkje er godt nok førebudd. Ein måte å løyse dette på kan vere å ha fleire seminarer der studentar kan ha ei meir aktiv rolle gjennom diskusjon og tankeutveksling.

Torstein Stråtveit
25 år.
Studium: Bachelor i historie. Søkt opptak til master.


Jeg er skikket til vervet fordi jeg tør å ta opp en diskusjonen eller diskutere med hvem det skulle være, og gir meg ikke før det er umulig å kjempe videre. Jeg sitter som studentrepresentant ved fagmøtene til historie, og har erfaring med å diskutere med ansatte ved fakultetet. Jeg har som medlem i fagutvalget for historie forsøkt å gjøre skolehverdagen bedre for historiestudenter, og nå vil jeg gjøre det for alle HF-studenter.

Det jeg ønsker å oppnå i vervet er naturligvis å være en klar og tydelig stemme for alle HF-studenter, og håndtere alle de saker og problemer som opptar studentene på en god måte. Et annet mål, er og ikke bare å forsøke å gjøre studiehverdagen bedre for dagens HF-studenter, men også for de som skal komme etter oss. Et annet ønske er å jobbe for at det skal være mer attraktivt å tilbringe tiden sin på HF-fakultet. Da med et spesielt fokus på å forbedre lesesalene våre.

Den viktigste saken for meg er at HF-studenter skal ha mulighet til å delta på seminarer som er ledet av en kvalifisert seminarleder. Det er for meg helt uholdbart at det skal være mulig å ha tatt en grad ved et universitet, hvor man ikke har behøvd å diskutere faget sitt med medstudenter eller faglærere. Derfor ønsker jeg at det aldri skal være noe tvil om at det skal være faste seminarer på i hvertfall de obligatoriske emnene til de ulike studiene.
Jeg kan love at hvis jeg blir valgt inn som studentrepresentant i fakultetsstyret, så skal jeg gjøre alt jeg kan for å være åpen og tilgjengelig, samt kjempe for de sakene studentene mener bør forbedres ved fakultetet.

Vegar Sørhus
29 år
Studium:  Master i engelsk

Eg har studert ved Universitetet i Bergen i nokre år og veit korleis ting fungerer på høyden. Eg er påtroppande dagleg leiar i Studentradioen i Bergen kor eg har gode erfaringar med radioproduksjon. Og eg hadde det særs morosamt med å vera med i HF-revyen denne våren.
Eg ser moglegheita til å vera med i fakultetsstyret som ein god sjanse til å vera med å laga studiekvardagen til studentane på HF betre. Eg kjem ofte med direkte spørsmål, og er ikkje redd for å seie meininga mi. Eg er klar til å tala studentane si sak i fakultetsstyret på HF.

HSU, SUPermalink

One Response to Fakultetsstyret 2013-2014: Kandidatane

  1. Pingback: Fakultetsstyret 2013-2014: Valet har starta! | Humanistisk studentutvalg (HSU)